This song was written by William Mackenzie (1857-1907) from Lewis.

 

Eilean Fraoich

 

Eilean fraoich Eilean fraoich

Eilean fraoich nam beann àrd

Far an d’fhuair mi m’ àrach òg

Eilean Leòdhais mo ghràidh

Chaidh mi tarsuinn air a’ chuan

‘S chaidh mi suas abhainn sàil

An Quebec chaidh mi air tìr

‘S thug mi sgrìob feadh an àit

‘S ged a bheirte dhomh an tìr

Eadar chraobhan is bàrr

B’fhearr leam a bhi measg an fhraoich

Ann an Tìr nam Beann Àrd

Thug mi greis de làithean m’ òig

Air a’ mhòintich nam phàisd

‘S mi ri tional nan laogh òg

Is nam bò aig an tràth

Far an faca mi an òigh

Thuit mi òg anns a’ ghràdh

‘S ann a chionn nach eil i beò

Tha mi seòladh air sàl

————————————————-

Island of the heather

Island of the heather and high peaks

Where I was raised

my dear Island of Lewis

I went overseas

and went up a salt-water river

landed at Quebec

and had a look around the place

Even if I were given all the land

with its trees and crops

I would much rather be amongst the heather

In the Land of the High Bens

I spent a lot of my childhood days

on the moorland as a young boy

Tending the young calves

and the cattle at evening time

Where I laid eyes on the young maiden

I was young when I fell in love

And it’s because she is not alive

That I am sailing across the sea