Some gaelic proverbs that seem apt right now…

A taomadh na mara le cliabh.
[Bailing the sea with a creel.]

A lion beag ìs bheagan, mar a dh’ ith an
cat an t-iasg.
[Little by little, as the cat eat the fish.]

Am fear a bhios fad aig an aiseig
Gheibh e thairis uaireigin.
[He that waits long at the ferry
Will get across sometime.]

Bheir duine beath’ air èigin, ach cha toir
e rath air èigin.
[A man may force a livelihood, but he cannot
force fortune.]

Bidh an ùbhal ìs fhearr air a mheangan is
àirde.
[The best apple will be on the highest bough.]

Cha do chuir a ghuallain ris
Nach do chuir tùr thairis.
[None ever set his shoulder to
That did not what he sought to do.]

Cha’n fhaighear math gun dragh.
[Good is not obtained without trouble.]

More